PHP Classes

File: class/MyDB.class.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of kz   Login Class Fast Site   class/MyDB.class.php   Download  
File: class/MyDB.class.php
Role: Class source
Content type: text/plain
Description: Class source
Class: Login Class Fast Site
Register and login users stored in MySQL
Author: By
Last change: Update of class/MyDB.class.php
Date: 5 days ago
Size: 10,198 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/* Klasa do obs3ugi po3ącze&#65533;bazą MySQL
 * Wi&#39603;zo¶&#18406;unkcji robi, a przynajmniej mo&#191;e robi&#19104;w tle r&#56250;&#57189; fajne rzeczy,
 * wi&#39008;u&#191;ywając klasy nie nale&#191;y bezpo¶rednio korzysta&#18426;e zmiennych, ale
 * wszystko robi&#18416;oprzez funkcje.
 *
 *
 * made by Szymon Guz
 * version: 0.9.1
 */
/*

Konfiguracja:

bool $DEBUG_ON <- czy w3ączy&#18412;ogowanie zapyta&#65533;b3&#39283;w

bool $DEBUG_WRITE_QUERY <- czy w3ączy&#18412;ogowanie zapyta&#65533;
string $DEBUG_WRITE_QUERY_TO_FILE <- ¶cie&#191;ka do pliku z logami zapyta&#65533;
bool $DEBUG_WRITE_ERRORS <- czy w3ączy&#18412;ogowanie b3&#39283;w

string $DEBUG_WRITE_ERRORS_TO_FILE <- ¶cie&#191;ka do pliku z logami b3&#39283;w

string $DEBUG_END_LINE <- znak ko&#55369;&#57312;linii dla plik&#55957;&#57338; logami


Funkcje:
MyDB($host,$login,$password,$database) <- zwyk3y konstruktor, kt&#55943;&#56800;przyjmuje jako parametry wszystko co trzeba do po3ączenia z bazą

bool Connect() <- 3ączy si&#34810; bazą u&#191;ywając zwyk3ego po3ączenia
           ZWRACANA WARTO¦ĺ
            - true - po3ączenie powiod3o si&#33482; - false - po3ączenie nie powiod3o si&#33482;
bool PConnect() <- 3ączy si&#34810; bazą u&#191;ywając sta3ego po3ączenia
           ZWRACANA WARTO¦ĺ
            - true - po3ączenie powiod3o si&#33482; - false - po3ączenie nie powiod3o si&#33482;
bool Query($query) <- wysy3a zapytanie do bazy
           ZWRACANA WARTO¦ĺ
            - true - zapytanie powiod3o si&#33482; - false - zapytanie nie powiod3o si&#33482;
Funkcje zaczynające si&#34799;d Fetch mo&#191;na u&#191;ywa&#18404;ok3adnie tak samo jak funkcje mysql_fetch_**() w p&#40172;i while.

mixed FetchAssoc() <- funkcja wywo3uje
           ZWRACANA WARTO¦ĺ
            - wiersz wynik&#55957;&#57338;apytania (jako tablica asocjacyjna) - je¶li si&#34807;szystko uda3o
            - false - nie ma ju&#191; wynik&#55957;&#57335; tablicy

mixed FetchNum() <- funkcja wywo3uje
           ZWRACANA WARTO¦ĺ
            - wiersz wynik&#55957;&#57338;apytania (jako tablica indeksowana liczbami) - je¶li si&#34807;szystko uda3o
            - false - nie ma ju&#191; wynik&#55957;&#57335; tablicy

      FetchLastInsertId() <-funkcja zwraca id ostatnio dodanego wiersza
               
mixed FetchArray() <- funkcja wywo3uje
           ZWRACANA WARTO¦ĺ
            - wiersz wynik&#55957;&#57338;apytania (jako obie tablice: asocjacyjna i indeksowana) - je¶li si&#34807;szystko uda3o
            - false - nie ma ju&#191; wynik&#55957;&#57335; tablicy
           
mixed Result($row,$col) <- dzia3a dok3adnie jak funkcja mysql_result
           
int GetLastErrorNo() <- zwraca numer ostatniego b3&#39157;

int GetLastError() <- zwraca tekst ostatniego b3&#39157;

bool Free() <- czy¶ci tymczasowe tablice z wynikami zapytania
           ZWRACANA WARTO¦ĺ
            - true - skasowanie danych powiod3o si&#33482; - false - skasowanie danych nie powiod3o si&#34701;

void Disconnect() <- roz3ącza si&#34810; bazą

int GetNumRows() <- zwraca ilo¶&#18423;ierszy wyniku

int GetNumFields() <- zwraca ilo¶&#18416;&#55913;&#57335; wierszu wyniku

int AffectedRows() <- zwraca ilo¶&#18416;rzetworzonych wierszy w związku z wykonywaniem zapytania
           
*/

define('CONNECTION_ERROR','Error while connection to the database');

class
MyDB {
    var
$DEBUG_ON =true;
    var
$DEBUG_WRITE_QUERY =false;
    var
$DEBUG_WRITE_QUERY_TO_FILE ='logs/db_query.log';
    var
$DEBUG_WRITE_ERRORS =false;
    var
$DEBUG_WRITE_ERRORS_TO_FILE ='logs/db_error.log';
    var
$DEBUG_END_LINE ="\r\n";
   
    var
$m_db;
    var
$m_host;
    var
$m_login;
    var
$m_password;
    var
$m_database;
    var
$m_query;
    var
$m_query_id;
    var
$m_error_no;
    var
$m_error;
     var
$m_connected;
   
   
//tmp by denis
   
var $st;
    var
$et;
   
    
    
    function
getmicrotime() {
        list(
$usec, $sec) = explode(" ",microtime());
        return ((float)
$usec + (float)$sec);
    }
   
    function
WriteError() {
       
$this->m_error_no=@mysql_errno($this->m_db);
       
$this->m_error =@mysql_error($this->m_db);
        if(
$this->DEBUG_ON && $this->DEBUG_WRITE_ERRORS && $this->m_error!='') {
           
$Log =date("d-m-Y H:i:s").'\n\r ';
           
$Log.=': Host:' .$this->m_host;
           
$Log.=': RemoteHost:' .$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
           
$Log.=': Login:' .$this->m_login;
           
$Log.=': BaseName:' .$this->m_database;
           
$Log.=': Query:"' .$this->m_query.'"';
           
$Log.=': ErrorNumber:' .$this->m_error_no;
           
$Log.=': Error:"' .$this->m_error.'"';
           
$Log.=$this->DEBUG_END_LINE;
           
$FILE=fopen($this->DEBUG_WRITE_ERRORS_TO_FILE,'a+');
           
fwrite($FILE,$Log);
           
fclose($FILE);
        }
    }
   
    function
WriteQuery() {
        if(
$this->DEBUG_ON && $this->DEBUG_WRITE_QUERY) {
           
$Log =$t.' '.date("d-m-Y H:i:s").' ';
           
$Log.=': Host:' .$this->m_host;
           
$Log.=': RemoteHost:' .$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
           
$Log.=': Login:' .$this->m_login;
           
$Log.=': BaseName:' .$this->m_database;
           
$Log.=': Query:"' .$this->m_query.'"';
           
$Log.=$this->DEBUG_END_LINE;
           
$FILE=fopen($this->DEBUG_WRITE_QUERY_TO_FILE,'a+');
           
fwrite($FILE,$Log);
           
fclose($FILE);
        }
    }
   
    function
MyDB($host,$login,$password,$database) {
       
$this->m_host=$host;
       
$this->m_login=$login;
       
$this->m_password=$password;
       
$this->m_database=$database;
       
$this->m_db='';
   
$this->m_connected=false;
    }
   
    function
Connect() {
       
$this->m_db=mysql_connect($this->m_host,$this->m_login,$this->m_password);
        if(!
$this->m_db) {
           
$this->m_db='';
               
$this->m_connected=false;
           
$this->m_error=CONNECTION_ERROR;
            return
false;
        }
        @
mysql_select_db($this->m_database,$this->m_db);
         
$this->m_connected=true;
          return
true;
    }
   
    function
PConnect() {
       
$this->m_db=@mysql_pconnect($this->m_host,$this->m_login,$this->m_password);
        if(!
$m_db) {
           
$this->m_db='';
           
$this->m_error=CONNECTION_ERROR;
            return
false;
        }
        @
mysql_select_db($this->m_db);
    }
   
    function
Query($query) {
       
$this->m_query=$query;
       
$this->m_query_id=@mysql_query($query,$this->m_db);
       
$this->WriteQuery();
        if(!
$this->m_query_id) {
           
$this->m_error_no=@mysql_errno($this->m_db);
           
$this->m_error =@mysql_error($this->m_db);
        }
       
       
$this->WriteError();
        if(!
$this->m_query_id) return false;
        return
true;
    }
   
    function
FetchAssoc() {
       
$res=@mysql_fetch_array($this->m_query_id,MYSQL_ASSOC);
        if(!
$res) {
           
$this->m_error_no=@mysql_errno($this->m_db);
           
$this->m_error =@mysql_error($this->m_db);
        }
       
$this->WriteError();
        return
$res;
       
// return false;
   
}
   
    function
FetchNum() {
       
$res=@mysql_fetch_array($this->m_query_id,MYSQL_NUM);
        if(!
$res) {
           
$this->m_error_no=@mysql_errno($this->m_db);
           
$this->m_error =@mysql_error($this->m_db);
        }
       
$this->WriteError();
        if(
$res) return $res;
        return
false;
    }
   
    function
FetchArray() {
       
$res=@mysql_fetch_array($this->m_query_id,MYSQL_BOTH);
        if(!
$res) {
           
$this->m_error_no=@mysql_errno($this->m_db);
           
$this->m_error =@mysql_error($this->m_db);
        }
       
$this->WriteError();
        if(
$res) return $res;
        return
false;
    }
     function
FetchLastInsertId() {
        return @
mysql_insert_id($this->m_db);
    }
     function
FetchFieldNames(){
        
$num_fields=$this->GetNumFields();
         if (
$num_fields==0){return false;}
         
$res=array();
         for (
$i=0;$i<$num_fields;$i++){
                                         
$res[$i]=mysql_field_name($this->m_query_id, $i);
                                       }
          return
$res;
     }
     function
FetchFieldTypes(){
        
$num_fields=$this->GetNumFields();
         if (
$num_fields==0){return false;}
         
$res=array();
         for (
$i=0;$i<$num_fields;$i++){
                                         
$res[$i]=mysql_field_type($this->m_query_id, $i);
                                       }
          return
$res;
     }
    function
Result($row,$col) {
        return @
mysql_result($this->m_query_id,$row,$col);
    }
   
    function
GetLastError() {
        return
$this->m_error;
    }
   
    function
GetLastErrorNo() {
        return
$this->m_error_no;
    }
   
    function
Free() {
       
$res=@mysql_free_result($this->m_query_id);
        if(!
$res) {
           
$this->m_error_no=@mysql_errno($this->m_db);
           
$this->m_error =@mysql_error($this->m_db);
        }
       
$this->WriteError();
        if(
$res) return true;
        return
false;
    }
   
    function
Disconnect() {
        @
mysql_close($this->m_db);
         
$this->m_connected=false;
    }
   
     function
CloneConnection() {
       
$dbclone=new MyDB($this->m_host,$this->m_login,$this->m_password,$this->m_database);
          if (
$this->m_connected==true){$dbclone->Connect();}
          return
$dbclone;
    }
    
    function
GetNumRows() {
        return @
mysql_num_rows($this->m_query_id);
    }
   
    function
GetNumFields() {
        return @
mysql_num_fields($this->m_query_id);
    }
   
    function
AffectedRows() {
        return @
mysql_affected_rows($this->m_db);
    }
    
    
}

?>